ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/AN/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/AN/2018

 

FUNDACJA „15. POŁUDNIK” z siedzibą w Trzęsaczu w ramach projektu: „Morze i jego tajemnice – rybołówstwo i akwakultura wczoraj i dziś” realizowanego w ramach Przedsięwzięcia 2.1.2. Promowanie, zachowanie lub upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarze LSR do 2022 r., Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Rybackiej Lokalnej Grupy Działania Pomorza Zachodniego, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze, pragnie poinformować o możliwości składania ofert dotyczących:

 

USŁUGI POPROWADZENIA SPOTKANIA EDUKACYJNEGO DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 

Informacje o projekcie:

 1. Projekt realizowany jest w terminie 01.08.2018 – 31.05.2019.
 2. Projekt realizowany jest przez FUNDACJĘ „15. POŁUDNIK” z siedzibą przy ul. Klifowa 3B/15, 72-344 Trzęsacz, zwaną dalej Zamawiającym.
 3. Celem projektu jest promowanie i upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego poprzez realizację spotkań edukacyjnych w Trzęsaczu pt. „Morze i jego tajemnice – rybołówstwo i akwakultura wczoraj i dziś”.

 

I Informacje ogólne:

 1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w trybie Zapytania Ofertowego z zachowaniem zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze.
 2. Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
 3. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
 4. W ramach postępowania na realizację usługi wybranych zostanie maksymalnie dwóch Wykonawców.
 5. W ramach postępowania dopuszcza się możliwość złożenia maksymalnie dwóch ofert przez jednego Wykonawcę, pod warunkiem, że obejmują one dwie różne osoby wskazane do realizacji zamówienia.
 6. W ramach postępowania nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
 7. Zapytanie Ofertowe zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego (www.15poludniktrzesacz.pl) oraz jest ono dostępne w jego siedzibie.
 8. Dodatkowych informacji w zakresie niniejszego Zapytania Ofertowego udziela: Ludmiła Jakuszewska, email: 15poludnikfundacja@gmail.com.

 

II Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa poprowadzenia maksymalnie 19 spotkań edukacyjnych pt. „Morze i jego tajemnice – rybołówstwo i akwakultura wczoraj i dziś” dla grupy uczestników projektu (maksymalnie 10 spotkań w okresie: wrzesień – październik 2018, oraz maksymalnie 9 spotkań w okresie: kwiecień – maj 2019).
 2. Spotkanie edukacyjne trwać będzie 6 godzin, a usługa ta obejmuje w szczególności: koordynowanie wydarzeń w ramach spotkania, gry, zabawy i animacje dla dzieci w trakcie spotkania, opiekę nad uczestnikami spotkania. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie gier, plansz, materiałów plastycznych niezbędnych do realizacji spotkań.
 3. Zamawiający każdorazowo, nie później niż 2 dni przed planowanym spotkaniem, poinformuje Wykonawcę o ilości planowanych uczestników spotkania[1].

 

III Termin wykonania zamówienia:

 1. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia – od dnia 20.09.2018 r.
 2. Zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia – do dnia 31.05.2019 r.
 3. Usługa poprowadzenia spotkania edukacyjnego dla uczestników projektu realizowana będzie w terminach i godzinach ustalonych w toku realizacji umowy z Wykonawcą, przy jednoczesnym uwzględnieniu planowanych terminów realizacji spotkań edukacyjnych:

Edycja jesienna:

WRZESIEŃ 2018: 25.09, 26.09, 27.09

PAŹDZIERNIK 2018: 02.10, 03.10, 04.10, 08.10, 09.10, 10.10, 11.10

Edycja wiosenna:

KWIECIEŃ 2019: 02.04, 03.04, 04.04, 09.04, 10.04, 11.04, 12.04

MAJ 2019: 14.05, 15.05

 1. Terminy realizacji poszczególnych spotkań mogą ulec zmianie przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem zachowania terminu wykonania zamówienia określonego w pkt. 15 i 16. W innym przypadku, zmiana terminu realizacji możliwa będzie za porozumieniem i po uzyskaniu zgody Wykonawcy.

 

IV Kryteria i sposób oceny ofert:

 1. Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu obejmujące usługę poprowadzenia spotkania edukacyjnego dla uczestników projektu oceniane będą według następujących kryteriów: cena (100%).
 2. Sposób oceny ofert:

 

Kryterium: Cena (maksymalna liczba punktów do uzyskania: 100 punktów)

 

najniższa cena brutto wskazana wśród wszystkich ofert w przeliczeniu na 1 godzinę spotkania x 100 = ilość punktów
cena brutto wskazana w ofercie ocenianej w przeliczeniu na 1 godzinę spotkania

 

V Wymagania wobec Wykonawcy:

 1. W postępowaniu mogą brać udział tylko i wyłącznie Wykonawcy, którzy:
 2. Dysponują odpowiednimi zasobami i potencjałem technicznym zapewniającym realizację usługi zgodnie z warunkami niniejszego Zapytania Ofertowego.
 3. Nie są podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: (a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, (b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, (c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, (d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 4. Wskazują do wykonania przedmiotu zamówienia osobę posiadającą doświadczenie w realizacji usług o podobnym charakterze.

 

VI Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

 1. Zamawiający podpisze umowę z maksymalnie dwoma wybranymi w oparciu o niniejszą procedurę Zapytania Ofertowego Wykonawcami.
 2. Umowa na realizację zamówienia zawarta zostanie z maksymalnie dwoma Wykonawcami, którzy spełnili wszystkie wymagania określone w niniejszym Zapytaniu Ofertowym oraz przedłożyli najkorzystniejsze oferty (zdobyli kolejno dwie najwyższe ilości punktów w oparciu o kryteria oceny ofert).
 3. W przypadku, gdy w odpowiedzi na niniejsze Zapytanie Ofertowe Zamawiający nie otrzyma co najmniej dwóch ofert zgodnych z Zapytaniem (od dwóch różnych Wykonawców), Zamawiający zobowiązany będzie do ponownego przeprowadzenia postępowania.

 

VII Sposób, termin i wymagania dotyczące składanych ofert:

 1. Wykonawca przedstawia Zamawiającemu, w odpowiedzi na niniejsze Zapytanie Ofertowe, formularz oferty według wzoru Zamawiającego (Załącznik 1).
 2. Oferta powinna być kompletna, podpisana w wyznaczonym miejscu, sporządzona w języku polskim, komputerowo lub odręcznie w czytelny sposób, opatrzona pieczęcią Wykonawcy (jeśli posiada) wraz z datą jej sporządzenia.
 3. Ofertę należy przygotować w sposób niebudzący wątpliwości co do jej treści.
 4. Oferta powinna być złożona w formie oryginału.
 5. Oferta powinna zostać dostarczona osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres Zamawiającego: ul. Klifowa 3B/15, 72-344 Trzęsacz.
 6. Termin składania ofert upływa w dniu 03.09.2018 r. o godzinie 16.00.
 7. Oferta zostanie rozpatrzona wyłącznie, jeśli wpłynie do siedziby Zamawiającego w terminie określonym powyżej. Złożenie oferty w innym terminie uniemożliwia jej rozpatrzenie bez możliwości odwołania.
 8. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oferty oraz jej złożeniem ponosi Wykonawca.

 

VIII Załączniki:

– Formularz oferty dla Wykonawcy

 

PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO REPREZENTOWANIA ZAMAWIAJĄCEGO:

 

Trzęsacz, dn. 20.08.2018 r.  

__________________________________

[podpis Zamawiającego]

 

 

Załącznik 1

 

FORMULARZ OFERTY do Zapytania Ofertowego nr 3/AN/2018

dot. wyboru Wykonawcy USŁUGI POPROWADZENIA SPOTKANIA EDUKACYJNEGO DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 

I Dane Zamawiającego:

 

Fundacja „15. POŁUDNIK”, z siedzibą: ul. Klifowa 3B/15, 72-344 Trzęsacz

 

II Dane Wykonawcy:

 

W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORSTWA:

Nazwa przedsiębiorstwa:  
Numer NIP przedsiębiorstwa:  
Adres siedziby/jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa:
Ulica:  
Nr domu:   Nr lokalu:  
Kod pocztowy:   Miejscowość:  
Województwo:  

 

W PRZYPADKU OSOBY FIZYCZNEJ:

Imię i nazwisko:  
Miejsce zamieszkania:
Ulica:  
Nr domu:   Nr lokalu:  
Kod pocztowy:   Miejscowość:  
Województwo:  

 

III Oferta:

 

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe z dnia 20.08.2018 r., nr 3/AN/2018, w ramach projektu „Morze i jego tajemnice – rybołówstwo i akwakultura wczoraj i dziś” realizowanego w ramach Przedsięwzięcia 2.1.2. Promowanie, zachowanie lub upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarze LSR do 2022 r., Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Rybackiej Lokalnej Grupy Działania Pomorza Zachodniego, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze, oferuję wykonanie usługi POPROWADZENIA SPOTKANIA EDUKACYJNEGO DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU.

 

Osoba wskazana do wykonania przedmiotu zamówienia

 

Imię i nazwisko:  

 

Cena realizacji usługi w zakresie objętym zamówieniem

 

W rubryce cena ofertowa brutto należy podać całkowite wynagrodzenie brutto za zrealizowanie 1 usługi zamówienia (w przeliczeniu na 1 godzinę spotkania). Cena za realizację 1 usługi zamówienia odpowiadać będzie ilości zrealizowanych godzin spotkania. Podana cena będzie mieć charakter ostateczny, w związku z czym Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizacją 1 usługi zamówienia. W przypadku, kiedy osobami świadczącymi usługi będą osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o należne składki ZUS oraz podatek dochodowy.

 

Cena ofertowa brutto za realizację 1 usługi

(poprowadzenie spotkania w przeliczeniu na 1 godzinę spotkania)

zł brutto

IV Oświadczam, iż:

 

 1. Niniejsza oferta dotyczy wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym.
 2. Zapoznałem/zapoznałam się z treścią Zapytania Ofertowego dotyczącego przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.
 3. Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie objętym zamówieniem (dotyczy wyłącznie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą).
 4. Dysponuję odpowiednimi zasobami i potencjałem technicznym zapewniającym właściwą realizację usługi. Zrealizuję przedmiot zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym.
 5. Osoba wskazana do wykonania przedmiotu zamówienia posiada doświadczenie w realizacji usług o podobnym charakterze.

 

 

PODPIS I PIECZĘĆ OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO REPREZENTOWANIA WYKONAWCY (JEŚLI POSIADA):

 

   
__________________________________

[miejscowość, data]

__________________________________

[podpis Wykonawcy]

 

[1] Szacunkowa ilość uczestników 1 spotkania to około 60-75 osób.

 

FORMULARZ OFERTY do Zapytania Ofertowego nr 3/AN/2018

dot. wyboru Wykonawcy USŁUGI POPROWADZENIA SPOTKANIA EDUKACYJNEGO DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 

I Dane Zamawiającego:

 

Fundacja „15. POŁUDNIK”, z siedzibą: ul. Klifowa 3B/15, 72-344 Trzęsacz

 

II Dane Wykonawcy:

 

W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORSTWA:

Nazwa przedsiębiorstwa:  
Numer NIP przedsiębiorstwa:  
Adres siedziby/jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa:
Ulica:  
Nr domu:   Nr lokalu:  
Kod pocztowy:   Miejscowość:  
Województwo:  

 

W PRZYPADKU OSOBY FIZYCZNEJ:

Imię i nazwisko:  
Miejsce zamieszkania:
Ulica:  
Nr domu:   Nr lokalu:  
Kod pocztowy:   Miejscowość:  
Województwo:  

 

III Oferta:

 

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe z dnia 20.08.2018 r., nr 3/AN/2018, w ramach projektu „Morze i jego tajemnice – rybołówstwo i akwakultura wczoraj i dziś” realizowanego w ramach Przedsięwzięcia 2.1.2. Promowanie, zachowanie lub upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarze LSR do 2022 r., Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Rybackiej Lokalnej Grupy Działania Pomorza Zachodniego, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze, oferuję wykonanie usługi POPROWADZENIA SPOTKANIA EDUKACYJNEGO DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU.

 

Osoba wskazana do wykonania przedmiotu zamówienia

 

Imię i nazwisko:  

 

Cena realizacji usługi w zakresie objętym zamówieniem

 

W rubryce cena ofertowa brutto należy podać całkowite wynagrodzenie brutto za zrealizowanie 1 usługi zamówienia (w przeliczeniu na 1 godzinę spotkania). Cena za realizację 1 usługi zamówienia odpowiadać będzie ilości zrealizowanych godzin spotkania. Podana cena będzie mieć charakter ostateczny, w związku z czym Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizacją 1 usługi zamówienia. W przypadku, kiedy osobami świadczącymi usługi będą osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o należne składki ZUS oraz podatek dochodowy.

 

Cena ofertowa brutto za realizację 1 usługi

(poprowadzenie spotkania w przeliczeniu na 1 godzinę spotkania)

zł brutto

IV Oświadczam, iż:

 

 1. Niniejsza oferta dotyczy wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym.
 2. Zapoznałem/zapoznałam się z treścią Zapytania Ofertowego dotyczącego przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.
 3. Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie objętym zamówieniem (dotyczy wyłącznie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą).
 4. Dysponuję odpowiednimi zasobami i potencjałem technicznym zapewniającym właściwą realizację usługi. Zrealizuję przedmiot zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym.
 5. Osoba wskazana do wykonania przedmiotu zamówienia posiada doświadczenie w realizacji usług o podobnym charakterze.

 

 

PODPIS I PIECZĘĆ OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO REPREZENTOWANIA WYKONAWCY (JEŚLI POSIADA):

 

   
__________________________________

[miejscowość, data]

__________________________________

[podpis Wykonawcy]