ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/TR/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/TR/2018

 

 

FUNDACJA „15. POŁUDNIK” z siedzibą w Trzęsaczu w ramach projektu: „Morze i jego tajemnice – rybołówstwo i akwakultura wczoraj i dziś” realizowanego w ramach Przedsięwzięcia 2.1.2. Promowanie, zachowanie lub upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarze LSR do 2022 r., Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Rybackiej Lokalnej Grupy Działania Pomorza Zachodniego, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze, pragnie poinformować o możliwości składania ofert dotyczących:

 

USŁUGI TRANSPORTOWEJ

 

Informacje o projekcie:

 1. Projekt realizowany jest w terminie 01.08.2018 – 31.05.2019.
 2. Projekt realizowany jest przez FUNDACJĘ „15. POŁUDNIK” z siedzibą przy ul. Klifowa 3B/15, 72-344 Trzęsacz, zwaną dalej Zamawiającym.
 3. Celem projektu jest promowanie i upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego poprzez realizację spotkań edukacyjnych w Trzęsaczu pt. „Morze i jego tajemnice – rybołówstwo i akwakultura wczoraj i dziś”.

 

I Informacje ogólne:

 1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w trybie Zapytania Ofertowego z zachowaniem zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze.
 2. Zamawiający nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
 3. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
 4. W ramach postępowania na realizację usługi wybrany zostanie jeden Wykonawca.
 5. W ramach postępowania dopuszcza się możliwość złożenia wyłącznie jednej oferty.
 6. W ramach postępowania nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
 7. Zapytanie Ofertowe zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego (www.15poludniktrzesacz.pl) oraz jest ono dostępne w jego siedzibie.
 8. Dodatkowych informacji w zakresie niniejszego Zapytania Ofertowego udziela: Ludmiła Jakuszewska, email: 15poludnikfundacja@gmail.com.

 

II Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa na 12 przejazdów na trasie Szczecin-Trzęsacz-Szczecin autokarem do 60. miejsc siedzących wg. przedstawionych przez Zamawiającego terminów, najpóźniej 5 dni przed wydarzeniem. Wykonawca zobowiązany jest oddać do dyspozycji Zamawiającego pilota wycieczki, który będzie wsparciem organizacyjnym dla opiekunów grupy, dostępnym przez cały czas trwania wycieczki.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany miejscowości z której uczestnicy będą transportowani do miejscowości Trzęsacz, zgodnie z potrzebami uczestników projektu. W każdym przypadku, miejscowość ta znajdować się będzie na obszarze województwa zachodniopomorskiego. Zmiana miejscowości, o której mowa, nie wiąże się ze zmianą wysokości wynagrodzenia za usługę przysługującego Wykonawcy.
 3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić spełnienie następujących wymagań względem realizowanej usługi: transport autokarem spełniającym wymagania normy Euro VI, z toaletą, dostosowanym do przewozu dzieci w wieku szkolnym.

 

III Termin wykonania zamówienia:

 1. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia – od dnia 20.09.2018 r.
 2. Zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia – do dnia 31.05.2019 r.
 3. Usługa transportowa (przejazd autokarem) dla uczestników projektu realizowana będzie w terminach i godzinach ustalonych w toku realizacji umowy z Wykonawcą, przy jednoczesnym uwzględnieniu planowanych terminów realizacji spotkań edukacyjnych:

Edycja jesienna:

WRZESIEŃ 2018: 25.09, 26.09, 27.09

PAŹDZIERNIK 2018: 02.10, 03.10, 04.10, 08.10, 09.10, 10.10, 11.10

Edycja wiosenna:

KWIECIEŃ 2019: 02.04, 03.04, 04.04, 09.04, 10.04, 11.04, 12.04

MAJ 2019: 14.05, 15.05

 1. Terminy realizacji poszczególnych spotkań mogą ulec zmianie przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem zachowania terminu wykonania zamówienia określonego w pkt. 15 i 16. W innym przypadku, zmiana terminu realizacji możliwa będzie za porozumieniem i po uzyskaniu zgody Wykonawcy.

 

 

IV Kryteria i sposób oceny ofert:

 1. Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu obejmujące usługę transportową dla uczestników projektu oceniane będą według następujących kryteriów: cena (100%).
 2. Sposób oceny ofert:

 

Kryterium: Cena (maksymalna liczba punktów do uzyskania: 100 punktów)

 

najniższa cena brutto wskazana wśród wszystkich ofert w przeliczeniu na 1 usługę

(transport tam i z powrotem)

x 100 = ilość punktów
cena brutto wskazana w ofercie ocenianej w przeliczeniu na 1 usługę

(transport tam i z powrotem)

 

V Wymagania wobec Wykonawcy:

 1. W postępowaniu mogą brać udział tylko i wyłącznie Wykonawcy, którzy:
 2. Dysponują odpowiednimi zasobami i potencjałem technicznym zapewniającym realizację usługi zgodnie z warunkami niniejszego Zapytania Ofertowego.
 3. Nie są podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: (a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, (b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, (c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, (d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

VI Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

 1. Zamawiający podpisze umowę z jednym wybranym w oparciu o niniejszą procedurę Zapytania Ofertowego Wykonawcą.
 2. Umowa na realizację zamówienia zawarta zostanie z Wykonawcą, który spełnił wszystkie wymagania określone w niniejszym Zapytaniu Ofertowym oraz przedłożył najkorzystniejszą ofertę (zdobył łącznie najwyższą ilość punktów w oparciu o kryteria oceny ofert).
 3. W przypadku, gdy w odpowiedzi na niniejsze Zapytanie Ofertowe Zamawiający nie otrzyma co najmniej dwóch ofert zgodnych z Zapytaniem, Zamawiający zobowiązany będzie do ponownego przeprowadzenia postępowania.

 

VII Sposób, termin i wymagania dotyczące składanych ofert:

 1. Wykonawca przedstawia Zamawiającemu, w odpowiedzi na niniejsze Zapytanie Ofertowe, formularz oferty według wzoru Zamawiającego (Załącznik 1).
 2. Oferta powinna być kompletna, podpisana w wyznaczonym miejscu, sporządzona w języku polskim, komputerowo lub odręcznie w czytelny sposób, opatrzona pieczęcią Wykonawcy (jeśli posiada) wraz z datą jej sporządzenia.
 3. Ofertę należy przygotować w sposób niebudzący wątpliwości co do jej treści.
 4. Oferta powinna być złożona w formie oryginału.
 5. Oferta powinna zostać dostarczona osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres Zamawiającego: ul. Klifowa 3B/15, 72-344 Trzęsacz.
 6. Termin składania ofert upływa w dniu 03.09.2018 r. o godzinie 16.00.
 7. Oferta zostanie rozpatrzona wyłącznie, jeśli wpłynie do siedziby Zamawiającego w terminie określonym powyżej. Złożenie oferty w innym terminie uniemożliwia jej rozpatrzenie bez możliwości odwołania.
 8. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oferty oraz jej złożeniem ponosi Wykonawca.

 

VIII Załączniki:

– Formularz oferty dla Wykonawcy

 

PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO REPREZENTOWANIA ZAMAWIAJĄCEGO:

 

Trzęsacz, dn. 20.08.2018 r.  

__________________________________

[podpis Zamawiającego]

 

 

Załącznik 1

 

FORMULARZ OFERTY do Zapytania Ofertowego nr 2/TR/2018

dot. wyboru Wykonawcy USŁUGI TRANSPORTOWEJ

 

I Dane Zamawiającego:

 

Fundacja „15. POŁUDNIK”, z siedzibą: ul. Klifowa 3B/15, 72-344 Trzęsacz

 

II Dane Wykonawcy:

 

Nazwa przedsiębiorstwa:  
Numer NIP przedsiębiorstwa:  
Adres siedziby/jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa:
Ulica:  
Nr domu:   Nr lokalu:  
Kod pocztowy:   Miejscowość:  
Województwo:  

 

III Oferta:

 

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe z dnia 20.08.2018 r., nr 2/TR/2018, w ramach projektu „Morze i jego tajemnice – rybołówstwo i akwakultura wczoraj i dziś” realizowanego w ramach Przedsięwzięcia 2.1.2. Promowanie, zachowanie lub upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarze LSR do 2022 r., Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Rybackiej Lokalnej Grupy Działania Pomorza Zachodniego, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze, oferuję wykonanie usługi TRANSPORTOWEJ.

 

Cena realizacji usługi w zakresie objętym zamówieniem

 

W rubryce cena ofertowa brutto należy podać całkowite wynagrodzenie brutto za zrealizowanie 1 usługi zamówienia (transport tam i z powrotem). Podana cena będzie mieć charakter ostateczny, w związku z czym Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizacją 1 usługi zamówienia.

 

Cena ofertowa brutto za realizację 1 usługi

(transport tam i z powrotem)

zł brutto

 

IV Oświadczam, iż:

 

 1. Niniejsza oferta dotyczy wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym.
 2. Zapoznałem/zapoznałam się z treścią Zapytania Ofertowego dotyczącego przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.
 3. Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie objętym zamówieniem.
 4. Dysponuję odpowiednimi zasobami i potencjałem technicznym zapewniającym właściwą realizację usługi. Zrealizuję przedmiot zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym.

 

 

PODPIS I PIECZĘĆ OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO REPREZENTOWANIA WYKONAWCY (JEŚLI POSIADA):

 

   
__________________________________

[miejscowość, data]

__________________________________

[podpis Wykonawcy]

 

FORMULARZ OFERTY do Zapytania Ofertowego nr 2/TR/2018

dot. wyboru Wykonawcy USŁUGI TRANSPORTOWEJ

 

I Dane Zamawiającego:

 

Fundacja „15. POŁUDNIK”, z siedzibą: ul. Klifowa 3B/15, 72-344 Trzęsacz

 

II Dane Wykonawcy:

 

Nazwa przedsiębiorstwa:  
Numer NIP przedsiębiorstwa:  
Adres siedziby/jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa:
Ulica:  
Nr domu:   Nr lokalu:  
Kod pocztowy:   Miejscowość:  
Województwo:  

 

III Oferta:

 

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe z dnia 20.08.2018 r., nr 2/TR/2018, w ramach projektu „Morze i jego tajemnice – rybołówstwo i akwakultura wczoraj i dziś” realizowanego w ramach Przedsięwzięcia 2.1.2. Promowanie, zachowanie lub upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarze LSR do 2022 r., Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Rybackiej Lokalnej Grupy Działania Pomorza Zachodniego, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze, oferuję wykonanie usługi TRANSPORTOWEJ.

 

Cena realizacji usługi w zakresie objętym zamówieniem

 

W rubryce cena ofertowa brutto należy podać całkowite wynagrodzenie brutto za zrealizowanie 1 usługi zamówienia (transport tam i z powrotem). Podana cena będzie mieć charakter ostateczny, w związku z czym Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizacją 1 usługi zamówienia.

 

Cena ofertowa brutto za realizację 1 usługi

(transport tam i z powrotem)

zł brutto

 

IV Oświadczam, iż:

 

 1. Niniejsza oferta dotyczy wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym.
 2. Zapoznałem/zapoznałam się z treścią Zapytania Ofertowego dotyczącego przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.
 3. Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie objętym zamówieniem.
 4. Dysponuję odpowiednimi zasobami i potencjałem technicznym zapewniającym właściwą realizację usługi. Zrealizuję przedmiot zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym.

 

 

PODPIS I PIECZĘĆ OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO REPREZENTOWANIA WYKONAWCY (JEŚLI POSIADA):

 

   
__________________________________

[miejscowość, data]

__________________________________

[podpis Wykonawcy]